fbpx

Follow us

Seko mums

29477903

info@teniss.lv

Rīgā, Cēsu ielā 31

 
Teniss / Jaunumi  / Nadals 7. reizi kļūst par Roland Garros čempionu
Nadals 7. reizi kļūst par Roland Garros čempionu

Nadals 7. reizi kļūst par Roland Garros čempionu

Nadals 7. reizi kļūst par Roland Garros čempionu

Ar jaunu absolūtu rekordu un Rafaela Nadala dominanci ir noslēdzies 2012. gada Roland Garros turnīrs. Šī Nadalm ir jau 7. Roland Garros trofeja, ar kuru viņš ir kļuvis par uzvarām bagātāko spēlētāju šajā turnīrā, apsteidzot slaveno ziedru spēlētāju Bjernu Borgu.

Nadals 7. reizi kļūst par Roland Garros čempionu un uzstāda jaunu rekordu

Apsveicam Babolat pārstāvi Rafaelu Nadalu, kurš, piedaloties Roland Garros turnīrā tikai 8. reizi, 7 no tām ir kļūvis par čempionu. Šogad Nadals turnīra laikā zaudēja tikai vienu setu, finālā, ar 6:4 6:3 2:6 7:5 uzveicot ranga līderi Novaku Džokoviču. Vienīgo zaudējumu spānis Parīzes tenisa kortos piedzīvoja 2009. gadā, kad ,savainojumu mocīts, piekāpās Robinam Soderingam.  

Septiņi Roland Garros tituli ir jauns šī turnīra rekords. Iepriekšējais rekords piederēja zviedram Bjernam Borgam, kas šo trofeju bija izcīnījis 6 reizes.

Sīkāk par šo lasi šeit:

https://www.rolandgarros.com/en-us/article/rafael-nadal-stats-and-milestones-rg19

Citus rakstus meklē šeit:

https://www.teniss.lv/babolat-jaunumi-blogs/

Aps vei cam Bab ola t  pār stā vi Ra fa elu N ada lu , kurš, pie daloti es Rola nd Ga rr os tu rn īrā tik ai 8. r eizi, 7 no tā m ir kļ ūvis pa r če m pi onu.  Š og ad  Nad als tu rnīr a la ikā  za u dēj a tik ai vien u set u, fi nā lā, uzv ei cot r ang a līd e ri No  va ku D ž okov ič u. Vi e nīgo  zau d ējum u  s p āni s Pa rī z es t eni sa ko rt o s pi e dzī v oj a 20 0 9. ga dā,  ka d ,sav ai no ju m u moc 

    Pieteikties Jaunumiem

    Ja vēlies saņemt informāciju par jaunām
    kolekcijām, akcijām, atlaidēm un izpārdošanām no Babolat tenisa veikala,
    lūdzu atstāj savu e-pastu