fbpx

Follow us

Подписывайтесь на нас

29477903

info@teniss.lv

Rīgā, Cēsu ielā 31

 
Teniss / НОВОСТИ  / Mēs turpinām darbu, ievērojot piesardzību!

Mēs turpinām darbu, ievērojot piesardzību!

Mēs turpinām darbu, ievērojot piesardzību!

bā ar vī rusa Cov id-19 izp latīb u La tv ijā, līdz  14. aprīlim i zsl ud inā ta ārk  ārtas s it uā cija, nos a kot 

Saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, līdz 14. aprīlim izsludināta ārkārtas situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. Taču mēs turpinām darbu, ievērojot piesardzību! Babolat tenisa veikals aicina klientus būt atbildīgiem gan pret sevi, gan apkārtējo cilvēku veselību un ievērot piesardzības pasākumus, proti:

 • Neapmeklēt veikalu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku;
 • Aicinām sekot Veselības ministrijas norādēm un ievērot 2 metru distanci iepērkoties;
 • Cilvēkus, kuri šobrīd atrodas karantīnā vai pašizolācijā, aicinām neapmeklēt veikalu.

Jau vairākas nedēļas Babolat tenisa veikalā ir pievērsta pastiprināta uzmanības higiēnas un dezinfekcijas pasākumu ievērošanai, ievērojot valsts institūciju prasības, kā arī iekšējās vadlīnijas. Tāpat SIA Teniss darbinieki tiek aicināti nenākt uz darbu, ja jūtas neveseli.

Sais apkār tējo cilvē ku ve selī bu un iev ēr ot pie sar dzības pas āk umus, pro ti: Saistī bā ar vīr usa Co Babolat tenisa veikala darba laiks ārkārtas situācijas laikā.
Var sekot izmaiņas, tāpēc sekojiet līdzi informācijai mūsu Facebook lapā un mājas lapā www.teniss.lv.

P.-10:00-19:00
O.-10:00-19:00
Tr.- 10:00-19:00
C.-10:00-19:00
P.- 10:00-19:00
Se.- 10:0-16:00
Sv.- Slēgts
gvese lību un ievērot piesar dzības pas āku mus, proti:Sai stībā ar vīr usa C ovid-19 izpl atību Latvijā, līdz
Izmaiņu gadījumā mēs Jūs informēsim.
Esam atbildīgi: veselība un drošība pirmajā vietā
Visa aktuālā COVID-19 informācija vienkopus- https://covid19.gov.lv/
rīlim izslud ināta ārkā rtas situ ācija, nosakot virkni sti ngru iero bežojo šu pasākum u. ru iero bežoj ošu  
Telefons: 29477903

“SIA Teniss” vadība.

  Pieteikties Jaunumiem

  Ja vēlies saņemt informāciju par jaunām
  kolekcijām, akcijām, atlaidēm un izpārdošanām no Babolat tenisa veikala,
  lūdzu atstāj savu e-pastu